Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
wtorek, 27 stycznia 2009
REGULAMIN DZIAŁANIA KOLEGIUM SĘDZIÓW WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Uchwalony na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych
w Licheniu. 25 listopada 2006 roku.
Ostateczny tekst Regulaminu opracował IA Witalis Sapis
§1. Wstęp

1.1. Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Związku Szachowego, zwane dalej Kolegium Wojewódzkim, jest najwyższą władzą sędziowską Wojewódzkiego Związku Szachowego, podlegającą Walnemu Zgromadzeniu Delegatów tego związku, a pod względem przepisów kodeksu szachowego - Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego.

1.2. Kolegium Wojewódzkie działa na statutowym terytorium właściwego organizacyjnie Wojewódzkiego Związku Szachowego.

1.3. W skład Kolegium Wojewódzkiego wchodzą sędziowie wybrani na Wojewódzkiej Konferencji Sędziowskiej.

1.4. Kolegium Wojewódzkie organizuje pracę sędziów szacho-wych na terenie właściwego Wojewódzkiego Związku Szachowego.
§2. Struktura, ustanawianie władz, kadencja

2.1. W skład Kolegium Wojewódzkiego wchodzi przewodniczący oraz trzech do pięciu członków.

2.2. Przewodniczący Kolegium Wojewódzkiego jest wyłoniony w odrębnym głosowaniu, podczas wyborów na Wojewódzkiej Konferencji Sędziowskiej.

2.3. Wybory do Kolegium Wojewódzkiego powinny nastąpić przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Związku Szachowego.

2.4. Kadencja Kolegium Wojewódzkiego trwa tyle co kadencja władz Wojewódzkiego Związku Szachowego.

2.5. Wybrany przewodniczący Kolegium Wojewódzkiego może wejść w skład Zarządu właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Związku Szachowego.

2.6. Przed upływem kadencji przewodniczący Kolegium Wojewódzkiego może być odwołany przez organ powołujący.

2.7. Rezygnacja przewodniczącego Kolegium Wojewódzkiego lub przypadek losowy, uniemożliwiający mu pełnienie funkcji, upoważnia członków Kolegium do wyznaczenia spośród siebie osoby pełniącej obowiązki przewodniczącego, do czasu najbliższej Wojewódzkiej Konferencji Sędziowskiej.

2.8. Kolegium Wojewódzkie ma prawo odwołać ze swego składu członka, jeżeli:

* (a) nie uczestniczył w dwóch kolejnych posiedzenia Kolegium, bez usprawiedliwienia,
* (b) nie wykonał powierzonych mu zadań w należytej formie lub terminie,
* (c) zawiódł pod względem fachowym lub etycznym.

2.9. Przewodniczący Kolegium Wojewódzkiego ma prawo uzupełniania składu w czasie trwania kadencji, w miejsce członka, który ubył.
§3. Zadania, prawa i obowiązki, ważność uchwał

3.1. Zadaniem Kolegium Wojewódzkiego jest przede wszystkim:

* (a) współpraca z zarządem właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Związku Szachowego,
* (b) opiniowanie regulaminów zawodów wojewódzkich,
* (c) orzekanie w sprawach odwołań od decyzji sędziów zawodów wojewódzkich,
* (d) ocena pracy, badanie aktywności oraz nadzór nad działalnością sędziów szachowych w województwie,
* (e) prowadzenie ewidencji sędziów na terenie właściwego Wojewódzkiego Związku Szachowego,
* (f) wydawanie licencji sędziowskich dla arbitrów klas okręgowych w województwie,
* (g) organizowanie kursów sędziowskich i nadawanie klas okręgowych,
* (h) typowanie arbitrów do przeszkolenia na centralnych kursach sędziowskich,
* (i) wnioskowanie o nadanie, wyróżniającym się sędziom, honorowych odznak PZSzach i innych wyróżnień,
* (j) nakładanie kar na sędziów oraz okresowe zawieszanie uprawnień sędziowskich arbitrom klas okręgowych, w przypadku stwierdzenia zaniechania obowiązków, popełnienia czynu nagannego względnie nie licującego z zasadami etyki sportowej przez sędziego,
* (k) wnioskowanie do Kolegium Sędziów PZSzach o ukaranie względnie zawieszenie uprawnień sędziowskich arbitrom klas centralnych,
* (l) informowanie środowiska sędziowskiego w województwie o zmianie przepisów kodeksu szachowego oraz interpretacjach sędziowskich wydanych przez Kolegium Sędziów PZSzach,
* (m) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności.

3.2. Przewodniczący Kolegium Wojewódzkiego kieruje całością działań tego gremium, w szczególności:

* (a) zwołuje posiedzenia Kolegium i przewodniczy im,
* (b) ustala zakres prac i zadań dla członków Kolegium,
* (c) zatwierdza sędziów głównych na zawody wojewódzkie,
* (d) realizuje preliminarz finansowy, zatwierdzony przez Wojewódzki Związek Szachowy,
* (e) współpracuje z Kolegium Sędziów PZSzach i bierze udział w ogólnopolskich konferencjach szachowych.

3.3. Członkowie Kolegium Wojewódzkiego mają obowiązek:

* (a) uczestniczenia w zebraniach Kolegium z głosem stanowiącym,
* (b) wykonywania zadań wyznaczonych przez przewodniczącego.

3.4. Członkowie Kolegium Wojewódzkiego mają prawo zgłaszania wniosków merytorycznych.

3.5. Uchwały Kolegium Wojewódzkiego zapadają zwykłą większo-ścią głosów.
§ 4. Wojewódzka Konferencja Sędziów

4.1. Z inicjatywy Kolegium Wojewódzkiego, przynajmniej raz na dwa lata, zbiera się Wojewódzka Konferencja Sędziów, zwana dalej Konferencją Wojewódzką, w której mają prawo uczestniczyć wszyscy sędziowie szachowi, zarejestrowani w danym Kolegium Wojewódzkim i posiadający aktualną licencję sędziowską.

4.2. Zadaniem Konferencji Wojewódzkiej jest wymiana poglądów, szkolenie i przekazywanie środowisku nowych przepisów oraz interpretacji sędziowskich.

4.3. Konferencja dokonuje oceny pracy Kolegium Wojewódzkiego, na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz prowadzonej działalności statutowej tego gremium.

4.4. Uchwały Konferencji Wojewódzkiej zapadają zwykłą większością głosów.

4.5. Konferencja Wojewódzka wybiera członków Kolegium Wojewódzkiego na następną kadencję władz.

4.6. W Konferencji Wojewódzkiej mogą uczestniczyć w celach szkoleniowych, ale bez prawa głosu stanowiącego, sędziowie nie mający licencji.
§ 5. Finansowanie

5.1. Preliminarz finansowy, związany z działalnością Kolegium Wo-jewódzkiego, zatwierdza zarząd Wojewódzkiego Związku Szachowego, na wniosek przewodniczącego.

5.2. W preliminarzu powinny być uwzględnione środki na szkolenie sędziów oraz działalność Kolegium Wojewódzkiego.

5.3. W ramach zatwierdzonego preliminarza, przewodniczący jest uprawniony do:

* (a) dysponowania środkami na organizację posiedzeń, kursów i konferencji sędziowskich,
* (b) wnioskowanie o zawarcie umów z funduszu bezosobowego,
* (c) składania zamówień na druki,
* (d) dokonywanie innych rozliczeń, wynikających z preliminarza.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1. Kolegium Wojewódzkie sporządza sprawozdanie z działalności, które składa na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Delegatów wojewódzkiego związku szachowego, oceniającym efekty pracy Kolegium Wojewódzkiego.

6.2. Regulamin ramowy działania Kolegium Wojewódzkiego został opracowany przez Kolegium Sędziów PZSzach. Na podstawie tego regulaminu ramowego Wojewódzkie Kolegia powinny opracować swoje regulaminy, uwzględniające specyfikę danego województwa i wprowadzające nazwy właściwe dla poszcze-gólnych Wojewódzkich Związków Szachowych.

6.3. Regulamin działania Kolegium Wojewódzkiego nie może być sprzeczny z regulaminem ramowym Kolegium Sędziów PZSzach i jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Delega-tów Wojewódzkiego Związku Szachowego.

6.4. Każdorazowe zmiany regulaminu Kolegium Wojewódzkiego wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia Delegatów Wojewódzkiego Związku Szachowego.

6.5. Sprawy sporne, wynikające z zatwierdzonego regulaminu Kolegium Wojewódzkiego, rozstrzyga Kolegium Sędziów PZSzach.